Vandana Shiva

Intialaisen tutkija-aktivisti Vandana Shivan kokoamat Maapallon demokratian periaatteet kuvaavat laajaa vaihtoehtoista näkemystä inhimillisemmäksi tulevaisuudeksi.

1. Ekologinen demokratia – kaiken elämän demokratiaa

Olemme kaikki maapallon yhteisön jäseniä. Meillä kaikilla on velvollisuus suojella kaikkien lajien ja ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta tunkeutua toisen lajin tai ihmisen ekologiselle alueelle, tai kohdella heitä julmasti ja väkivaltaisesti.

2. Kaikkien lajien ja ihmisten itseisarvo

Kaikilla lajeilla, ihmisillä ja kulttuureilla on itseisarvo. Ne ovat toimijoita, eivät manipulaation tai omistuksen kohteita. Kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta omistaa toista lajia, toista ihmistä, tai toisten kulttuurien tietämystä patenttien tai muiden immateriaalioikeuksien nojalla.

3. Luonnon ja kulttuurin monimuotoisuus

Biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden puolustaminen on kaikkien ihmisten velvollisuus. Monimuotoisuus on päämäärä ja arvo sinänsä, materiaalisen ja kulttuurisen runsauden lähde.

4. Luonnolliset oikeudet elämän ylläpitoon

Kaikilla maapallon yhteisön jäsenillä, ihmiset mukaan luettuina, on oikeus elämän ylläpitoon – ruokaan ja veteen, turvalliseen ja puhtaaseen elinympäristöön ja taattuun ekologiseen tilaan. Nämä ovat luonnollisia oikeuksia, syntymäoikeuksia, jotka on saatu perustuen olemassaoloon maanpäällä, ja parhaiten niitä suojellaan yhteisöoikeuksien ja yhteisvaurauden (commons) avulla. Ne eivät ole valtioiden tai yhtiöiden antamia, eikä niitä voi valtio tai yhtiö myöskään ottaa pois. Yhdelläkään valtiolla tai yhtiöllä ei ole oikeutta heikentää elämää ylläpitäviä luonnollisia oikeuksia, eikä yksityisomistuksen ja monopolien kautta saartaa yhteisvaurautta.

5. Maapallon talousjärjestelmä perustuu talousdemokratiaan ja elävään talouteen

Maapallon demokratia perustuu talousdemokratiaan. Maapallon demokratiassa talousjärjestelmät suojelevat ekosysteemejä ja niiden eheyttä, suojelevat ihmisten toimeentuloa ja tarjoavat perustarpeet kaikille. Maapallon talousjärjestelmässä ei ole kertakäyttöisiä tai tarpeettomia lajeja tai ihmisiä; se on elävää taloutta. Se perustuu kestäville, monimuotoisille ja moniarvoisille paikallisjärjestelmille, jotka suojelevat luontoa ja ihmistä, ja ovat ihmisten itsensä valitsemia, yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

6. Paikallistalous on elävän talouden perusta

Maapallon vaurauden suojelu sekä kestävien ja riittävien elinkeinojen luominen saavutetaan tehokkaimmin, luovimmin, huolenpidollisimmin ja oikeudenmukaisimmin paikallistasolla. Paikallistalouksien kehittäminen on sosiaalisesti ja ekologisesti välttämätöntä. Ainoastaan sellaiset hyödykkeet ja palvelut, joita ei voida tuottaa paikallisesti paikallistietämyksen ja paikallisten varantojen avulla, voidaan tuottaa muualla ja kuljettaa pitkien välimatkojen päästä. Maapallon demokratia perustuu elinvoimaisiin ja joustokykyisiin paikallistalouksiin, jotka tukevat kansallisia ja globaaleja talousjärjestelmiä. Globaali talous ei nujerra tai tuhoa paikallistalouksia.

7. Elävä demokratia

Maapallon demokratia perustuu elävään paikallisyhteisöjen demokratiaan, jonka periaatteina ovat mukaan ottaminen ja monimuotoisuus. Niissä ekologisella ja sosiaalisella vastuullisuudella on korkein oikeutus ympäristöön ja luonnonvaroihin sekä ihmisten elinkeinoihin ja toimeentuloon kohdistuvassa päätöksenteossa. Päätösvallan siirtäminen kaukaisemmille hallinnon tasoille tapahtuu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Maapallon demokratia on elävää demokratiaa.

8. Elävä tietämys

Maapallon demokratia perustuu maa- ja yhteisökeskeisiin tietämysjärjestelmiin. Elävä tietämys on tietoa, joka ylläpitää ja uudistaa elämän prosesseja, ja vaikuttaa planeetan ja ihmisten hyvinvointiin. Elävä tietämys on elävää myös siinä, että se on juurtunut luontoon ja yhteiskuntaan, se ei ole abstraktia, erittelevää tai elämää vastustavaa. Elävä tietämys on yhteisvaurautta ja se kuuluu yhteisesti kaikille yhteisöille, jotka sitä luovat ja pitävät elossa. Kaikilla ihmisillä on velvollisuus tietämyksen jakamiseen. Kenelläkään henkilöllä tai yhtiöllä ei ole oikeutta saartaa tietämystä monopolisoivilla patenteilla, tai pitää sitä yksityisomaisuutenaan.

9. Oikeuksia tasapainottava vastuu

Maapallon demokratiassa oikeudet on johdettu vastuista ja tasapainotettu niillä. Päätöksentekijöitä ovat ne, jotka kantavat päätösten ja toiminnan seuraukset.

10. Rauhan, huolenpidon ja myötätunnon maailmanlaajuistaminen

Maapallon demokratia yhdistää ihmiset huolenpidon, yhteistyön ja myötätunnon piireihin, sen sijaan että ihmiset jakautuisivat kilpailun ja konfliktien seurauksena. Maapallon demokratia maailmanlaajuistaa myötätunnon ahneuden sijaan, rauhan sodan sijaan.

Kaksi fraafista symbolia, jotka kuvaavat maapalloa ja toinen kirjaa.

Lähde: Periaatteet englanniksi: http://www.earthlight.org/2002/essay47_democracy.html

Kirja: Shiva, Vandana. Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. South End Press, 2005

Kuva: Valeria Arancibia. Yksityiskohta Maaemon oikeudet -infograafista

Share