Climate Space –verkosto

Tulevaisuuden takaisin saamiseksi meidän on muutettava nykyisyyttä.
Ehdotuksemme järjestelmän, ei ilmaston muuttamiseksi.

Huhtikuussa 2013

Kapitalistinen järjestelmä on riistänyt ja käyttänyt väärin luontoa niin, että maapallon rajat ovat tulossa vastaan. Järjestelmä on kiihdyttänyt vaarallisia ja perustavanlaatuisia muutoksia ilmastossa.

Tänä päivänä säämuutosten vakavuus ja moninaisuus – mikä näkyy kuivuutena, aavikoitumisena, tulvina, hurrikaaneina, taifuuneina, metsäpaloina sekä jäätiköiden ja merijään sulamisena – osoittaa, että planeetta palaa. Näillä äärimmäisillä muutoksilla on suoria vaikutuksia ihmisiin: ihmishenkiä, elinkeinoja, satoja ja koteja menetetään, mikä johtaa massiiviseen ja odottamattomaan pakotettuun maastamuuttoon ja ilmastopakolaisuuteen.

Ihmiskunta ja luonto ovat nyt kuilun partaalla. Voimme olla toimimatta ja jatkaa marssia kohti tulevaisuutta, joka on hirvittävämpi kuin uskallamme kuvitellakaan. Tai voimme ryhtyä toimiin ja valloittaa toivovamme tulevaisuus takaisin.

Me emme aio seisoa toimettomana. Emme anna kapitalistisen järjestelmän kärventää meitä kaikkia. Aiomme toimia ja tarttua ilmastomuutoksen juurisyihin muutamalla järjestelmää. On tullut aika lopettaa puhuminen ja ryhtyä toimeen.

Meidän on vaalittava, tuettava, vahvistettava ja lisättävä ruohonjuuritason järjestäytymistä kaikkialla, mutta erityisesti kamppailun eturintamilla – siellä missä panokset ovat suurimmat.

Järjestelmänmuutos tarkoittaa, että:

 • jätämme vähintään kaksi kolmasosaa fossiilisista polttoaineista maan ja merenpinnan alle, jotta voimme estää katastrofaalisen ilmastomuutoksen;
 • kiellämme kaiken uuden öljyn, öljyhiekan, öljyliuskeen, hiilen, uraanin ja maakaasun etsinnän ja kaivamisen;
 • tuemme työntekijöiden ja yhteisöjen oikeudenmukaista siirtymää pois äärimmäisestä energiataloudesta kestäviin paikallistalouksiin, jotka perustuvat sosiaaliselle, taloudelliselle ja ympäristölliselle oikeudenmukaisuudelle;
 • hajautamme uusiutuvan energian tuottamisen ja omistamisen paikallisten yhteisöjen hallintaan. Investoimme yhteisöpohjaisiin, pienimuotoisiin ja paikallisiin energiajärjestelmiin;
 • lopetamme sellaisten suurten ja tarpeettomien infrastruktuurihankkeiden rakentamisen, jotka eivät hyödytä kansalaisia ja jotka ovat kasvihuonekaasujen nettotuottajia. Tällaisia ovat esimerkiksi suuret padot, massiiviset moottoritiet, suuret keskitetyt energiahankkeet ja tarpeettoman suuret lentokentät;
 • lopetamme vientiin suunnatun teollisen ruuantuotannon (karjatalous mukaan lukien) määräävän aseman, ja edistämme pientuottajien monimuotoista ja ekologisesti kestävää maataloutta ja maatalousjärjestelmiä, jotka varmistavat ruokasuvereniteetin ja sen, että paikallisesti kasvatetut lajikkeet ovat ravinnollisesti ja kulttuurisesti paikallisille yhteisöille sopivia. Näillä toimilla voimme viilentää maapalloa;
 • otamme käyttöön jätteettömiä ratkaisuja edistämällä kokonaisvaltaisia kierrätys- ja kompostointiohjelmia, jotka tekevät tarpeettomiksi kasvihuonekaasuja tuottavat – jopa uudenaikaisimmat – jätteenpolttolaitokset ja kaatopaikat;
 • lopetamme maakaappaukset ja kunnioitamme pientuottajien, pienviljelijöiden ja naisten oikeuksia. Tunnustamme YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen mukaisesti alkuperäiskansojen ja heimojen kollektiiviset oikeudet, mukaan lukien heidän oikeutensa omaan maahansa ja alueisiinsa;
 • kehitämme talouden strategioita luomaan uudenlaisia ’ilmastotyöpaikkoja’ –  joissa maksetaan kunnollinen palkka ja jotka vähentävät suoraan hiilidioksidipäästöjä – uusiutuvan energian, maatalouden, julkisen liikenteen ja korjausrakentamisen aloille;
 • elvytämme julkisvarojen hallinnan, jotta varoilla voidaan rahoittaa ihmisten ja luonnon kannalta hyviä hankkeita terveyteen, koulutukseen, ruokaan, työllisyyteen, asuntoihin, vesistöalueiden ennallistamiseen sekä metsien ja muiden ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen liittyen. Lopetamme likaisen teollisuuden, agribisneksen ja sotateollisuuden tuet;
 • otamme autot pois kaduilta rakentamalla puhtaaseen ja paikalliseen fossiilittomaan energiaan perustuvaa julkisen liikenteen infrastruktuuria, ja teemme siitä helppoa ja edullista käyttää;
 • edistämme kestävien paikallisten tuotteiden valmistamista ja käyttöä varmistaaksemme ihmisten perustarpeiden täyttymisen ja välttääksemme niiden tuotteiden maahantuontia, jotka voidaan valmistaa paikallisesti;
 • lopetamme ja käännämme yhtiövetoiset vapaakaupan ja investointisopimukset, jotka edistävät kauppaa vain voittoja varten sekä tuhoavat työläisiä, luontoa ja valtioiden mahdollisuutta määritellä omat politiikkansa;
 • lopetamme yhtiöiden harjoittaman talouden ja luonnonvarojen anastamisen ylikansallisten yhtiöiden voitoksi;
 • puramme sotateollisuuden ja sotainfrastruktuurin vähentääksemme sodankäynnin kasvihuonepäästöjä, ja käännämme sotabudjetit edistämään aitoa rauhaa.

Näillä toimenpiteillä voimme saavuttaa kattavan työllisyyden kaikille, koska järjestelmänmuutokseen sisältyy enemmän ja laadukkaampia työpaikkoja kuin mitä kapitalistisessa järjestelmässä on. Näillä toimenpiteillä pysrtymme rakentamaan talouden, joka palvelee ihmisiä eikä kapitalisteja. Lopetamme maan, ilman ja veden loputtoman pilaantumisen ja säilytämme ihmisten terveyden ja luonnon elintärkeät kiertokulut. Vältämme pakotetun maastamuuton ja miljoonat ilmastopakolaiset.

Kooste graafisista symboleista, joiden keskellä on etanaa muistuttava kuva.

 

Järjestelmämuutos edellyttää kansainvälisten yhtiöiden ja pankkien globaalin imperiumin lopettamista. Vain sellainen yhteiskunta, jolla on työntekijöiden (mukaan lukien siirtotyöläiset), alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksiin ja suvereniteetin kunnioittamiseen perustuva demokraattinen valta resursseihin, voi varmistaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden. Järjestelmänmuutos edellyttää pesäeron tekemistä patriarkaalisesta yhteiskunnasta, jotta voimme taata naisten oikeudet kaikilla elämänalueilla. Feminismi ja ekologia ovat sellaisen uuden yhteiskunnan avainkomponentteja, jonka puolesta taistelemme.

Tarvitsemme uuden järjestelmän, joka etsii harmoniaa ihmisten ja luonnon välille, emmekä kapitalistisen järjestelmän edistämää mallia, joka perustuu loputtomalle kasvulle ja voiton tavoittelulle. Maaemo ja hänen luonnonvaransa eivät kestä modernin teollisen yhteiskunnan kulutusta ja tuotantoa. Vaadimme uutta järjestelmää, joka ottaa huomioon enemmistön tarpeet harvojen tarpeiden sijaan. Vauraus, joka on nyt yhden prosentin hallussa, tulee jakaa uudelleen. Meidän tulee myös määritellä uudelleen hyvinvointi ja vauraus kaikille elämänmuodoille Maaemon rajoissa.

Taistelu ilmastonmuutoksen vääriä ratkaisuja vastaan

Vaikka YK:n ilmastoneuvotteluissa vielä kiistellään, varsinainen taisteluareena on sen ulkopuolella, missä vastustetaan fossiilista polttoaineteollisuutta, teollista maataloutta, metsien hävittämistä, teollisuuden saasteita, hiilikauppajärjestelmiä ja REDD-tyyppisiä päästömekanismeja. Nämä kaikki aiheuttavat maiden ja vesien kaappausta ja ihmisten pakkomuuttoja ympäri maailman.

Yhdysvaltojen, Euroopan, Japanin, Venäjän ja muiden teollisten maiden tulisi historian suurimpina hiilidioksidipäästöjen aiheuttajina tehdä suurimmat päästövähennykset. Kiinan, Intian, Brasilian, Etelä-Afrikan ja muiden nousevien talouksien tulisi myös asettaa päästövähennystavoitteet, jotka perustuisivat yhteisille periaatteille, mutta erilaisille vastuille. Emme hyväksy niitä monia kehittymisen oikeuteen vetoavia kehityshankkeita kehittyvissä maissa, jotka aiheuttavat lisää kestämätöntä kulutusta ja luonnon hyväksikäyttöä, ja joista hyötyy vain rikkain prosentti väestöstä.

Taistelu uuden järjestelmän puolesta on myös taistelua ilmastonmuutoksen vääriä ratkaisuja vastaan. Jos emme pysäytä niitä, ne häiritsevät maapallon tasapainoa ja vaikuttavat syvästi luonnon ja kaiken elämän terveyteen. Sen vuoksi vastustamme teknisiä ratkaisuja, kuten ilmakehän muokkausta, geenimuunneltuja organismeja, viljeltyä ja teollisuudessa tuotettua bioenergiaa, synteettistä biologiaa, nanoteknologiaa, hydraulista säröttämistä, ydinprojekteja ja jätteistä poltettua energiaa.

Vastustamme myös luonnon toimintojen kaupallistamista, markkinoimista ja yksityistämistä ’vihreän talouden’ avulla, sillä se hinnoittelee luonnon ja luo uusia johdannaismarkkinoita, jotka vain kasvattavat epätasa-arvoa ja lisäävät luonnon tuhoamista. Emme voi jättää luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuutta taloudellisen keinottelun mekanismeille, kuten hiilikaupalle ja REDD:ille. Pyydämme monien muiden tavoin Euroopan unionia jättämään päästökauppajärjestelmän.

REDD-järjestelmä (Reducing Emissions from Deforestration and Forest Degradation), kuten puhtaan kehityksen mekanismitkaan, ei ole ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumiseen, vaan on uusi kolonialismin muoto. Puolustaaksemme alkuperäiskansoja, paikallisia yhteisöjä ja ympäristöä, vastustamme REDD+:saa sekä metsien, laidunmaan, maaperän, mangrovemetsien, merilevien ja maailman merien kaappausta. Ne toimivat kasvihuonekaasujen nieluina. REDD ja sen mahdollinen leviäminen muodostaa maailmanlaajuisen maatalouden vastaisen reformin, mikä kääntää ruoantuotannon ’ilmastofiksun maatalouden’ (Climate Smart Agriculture) alaiseksi ’hiilen viljelyksi’.

Meidän tulee tuoda yhteen sosiaaliset- ja ympäristökamppailut, maaseudun ja kaupunkien yhteisöt sekä paikalliset ja globaalit aloitteet, jotta voimme yhdistyä yhteiseen ponnistukseen. Meidän tulee käyttää kaikkia eri vastustuksen muotoja. Meidän tulee rakentaa liike, joka perustuu ihmisten jokapäiväiseen elämään ja varmistaa demokratian kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Monet ehdotukset sisältävät jo avainelementtejä, joita tarvitsemme rakentaaksemme vaihtoehtoisia järjestelmiä. Näitä ovat esimerkiksi buen vivir, yhteisvaurauden puolustaminen, alkuperäiskansojen alueiden ja yhteisöjen suojelemien alueiden (ICCAt) kunnioittaminen, Maaemon oikeuksien kunnioittaminen, ruokasuvereniteetti, vauraus ilman kasvua, paikallistaminen, onnellisuusindeksi, seuraavien sukupolvien velvollisuudet ja oikeudet sekä Cochabamban kansojen sopimus.

Olemme kaikki jo kauan toivoneet mahdollisuutta toisenlaiseen maailmaan. Tänään muutamme toivomme rohkeudeksi, voimaksi ja toiminnaksi – jotta voimme yhdessä muuttaa järjestelmän. Jotta ihmiskunnalla olisi tulevaisuus, meidän tulee taistella sen puolesta juuri nyt.

Julistuksen ovat allekirjoittaneet Tunisiassa 2013 järjestetyn Maailman sosiaalifoorumin Climate Space -verkoston järjestäjät:

Alliance of Progressive Labor, Philippines
Alternatives International
ATTAC France
Ecologistas en Acción
Environmental Rights Action, Nigeria
ETC Group
Fairwatch, Italy
Focus on the Global South
Global Campaign to Dismantle Corporate Power and end TNCs’ impunity
Global Forest Coalition
Grassroots Global Justice Alliance
Grupo de Reflexão e Apoio ao Processo do Fórum Social Mundial
Indigenous Environmental Network
La Via Campesina
No-REDD Africa Network
Migrants Rights International
OilWatch International
Polaris Institute
Transnational Institute

 ***

Lähde:
Julistus on englanniksi Climate Space –verkoston nettisivuilla: https://climatespace2013.wordpress.com/2013/04/22/to-reclaim-our-future-we-must-change-the-present-our-proposal-for-changing-the-system-and-not-the-climate/

Kuva: Valeria Arancibia. Yksityiskohta Kasvun purku -infograafista

Share